DA LI SU NOTARI U FEDERACIJI BIH NOTARIJAT PRETVORILI U PRIVATNU PROFESIJU SVOJIH PORODICA I DA LI SE U FBIH PRILIKOM IMENOVANJA NOVIH NOTARA NA GRUB NAČIN KRŠI ZAKON O NOTARIMA FBIH

Ono što javnost ne zna ili jako malo zna o stvarnim dešavanjima u Notarskoj komori FBiH, jeste nečujno i protuzakonito popunjavanje upražnjenih radnih  mijesta isključivo članovima svojih porodica. Postavlja se pitanje kako to notari rade u situaciji kada je Zakon o  notarima FBiH propisao jako strogu formu polaganja notarskih ispita?

Notarska komora FBiH je od dana svog osnivanja do danas organizovala polaganje notarskih ispita u dva navrata, prvi put kada je osnovana i drugi put nakon određenog perioda. Gotovo svi notari koji su u prvom mahu položili notarski ispit su imenovani za notare jer su tada sva mjesta bila upražnjena.

Drugi seminar koji se održao, a koji je bio obavezan za kandidate, pohađalo je ogroman broj polaznika, ali je mali dio položio ili uopće polagao. Bilo je i kandidata koji su poništili ispite zbog niskog prosjeka, te su polagali na druge načine. U komisiji su bili notari, te predstavnici Federalnog ministarstva pravde. Razlog odustanka od polaganja je bio veoma oštar kriterij koje je komisija zauzela.

Što je to bilo tako? Razlog tako oštrog stava je bio namjera notara koji su bili u komisiji i štitile svoje kolege da kandidati dobiju što manje ocjene a koji su osnovni kritetrij za izbor notara. Vjetrovatno u tom trenutku njihova rodbna (djeca) nisu stekli uvjete za pohađanje kursa, pa da kandidati ne bi sa visokim ocjenama stvarali konkurenciju njihovim nasljenicima, ocjene na ispitima su bilo veoma niske.

Ono što je nakon toga slijedilo je strašna malverzacija koja se nečujno provela isključivo sa ciljem da rodbina notara nasljedi njihove notarske urede. Notari su svoju rodbinu ili poznanike uputili da notarske ispite polažu u entitetu Republika Srpska prema uvjetima koji su propisani Zakonom o notarima Republike Srpske. Na veoma čudan način su svi ti kandidati dobili izuzetno visoke ocjene i uredno se javili na konkurse o upražnjenjim mjestima notara. Niko nije problematizirao položene ispite u RS-u i polako, nečujno su na takav način popunjavani upražnjeni Notarski uredi. „Igrom slučaja“ je naprimjer kćerka od notarke Vesne Softić imenovana za notara. Koliko je redakciji poznato i notar Marković priprema svog sina da se imenuje za notara. Kćerka od penzionisanog notara Džemaludina Mutapčića uporno konkuriše na upražnjenja mjesta ali trenutno bez uspjeha. Svima njima je zajedničko da su svoje notarske ispite položili u Republici Srpskoj.

Pitanje na koje moramo odgovoriti je da li lice sa položenim notarskim ispitom u Republici Srpskoj može obavljati poslove notara u Federaciji BiH i obratno?

Notarijat u Bosni i Hercegovini je regulisan na nivou entiteta, a ne na nivou Bosne i Hercegovine. Na nivou entiteta su donesena dva zakona i to Zakon o notarima u RS-u i Zakon o notarima u FBiH. Odmah moramo reći da se ne radi o identičnim zakonima jer mnoge stvari su drugačije riješene. Osnovna stvar koja je različita je da za polaganje notarskog ispita u RS-u nije propisana stroga forma kao u FBiH, niti je pohađanje seminara imperativne prirode. Druga bitna razlika je ta da prilikom izbora notara u RS-u nije jedini kriterij prosjek ocijena jer se tu obavlja intervju pa se u obzir uzimaju i drugi kriteriji, a ne samo prosjek ocjena. Recimo ako neki kandiat ima dugogodišnju praksu kao advokat i usput je  doktor pravnih nauka, on ima prednost u odnosu na kandidate koji od svega toga ima bolji prosjek ocjena.

U Fedraciji BiH je sasvim drugačije. Da bi se položio notarski ispit moraju se ispuniti posebni kriteriji i obavezan je stručni seminar. U izboru kandidata isključivo je bitna ocjena. E, ako to detaljno analiziramo onda će nam biti jasno što se isipiti polažu u RS-u. Prvo radi toga što u Federaciji nemaju uvjeta za to a drugo što očigledno u RS-u se daju mnogo visočije ocjene.

Ono što je zajedničko i za jedan i drugi zakon su odredbe člana 1 oba zakona.

Član 1 Zakona o  notarima FBiH glasi: „Ovim zakonom uređuju se organizacija, ovlaštenja, način rada, notarski ispit, kao i druga pitanja od značaja za rad notara na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija)”.

Član 1 Zakona o notarima RS-e glasi: “Ovim zakonom uređuju se organizacija, ovlašćenja, način rada, notarski ispit, kao i druga pitanja od značaja za rad notara na teritoriji Republike Srpske.”

I laiku je jasno da se ovi zakoni odnose isključivo na entitete, da položen notarski ispit u RS-u prema odredbama Zakona o notarima RS-a se polaže prema propisima RS-a i da sa tim položenim notarskim ispitom se notarijat  može obavljati samo na području RS-a. Tim prije što je Zakonom o notarima RS-a tačno propisan broj notara i način njihovog izbora. U dijelu zakona se traži da lice ima položen notarski ispit, naravno ispit koji je položen shodno odredbama  tog zakona, a ne zakona drugog entiteta. Napominjemo da notarijat nije rješen zakonom BiH što bi mu dao mogućnost cjelovitog pravnog dejstva.

Najnoviji primjer je izbor notara za područje općine Ilidža u KS gdje su se prijavila 4 lica od kojih su tri notarski ispit položili u RS-u a jedan u FBiH. Ovaj u FBiH je imao ocijenu 7,1, i naravno prednost je data kandidatu koji je položio u RS-u samo iz razloga što je imao visočije ocjene – 8,9 ne pitajući ga ni ko je, ni šta je, ni koju kvalifikaciju ima i sl.

Ako se ova praksa prihvati onda ovaj kandidat koji je u FBiH položio notarski ispit nikada neće biti imenovan za notara jer će imati prednost ovi kandidati koji su ispit polagali po drugom zakonu za drugi entitet.

Koliko je redakciji poznato ovaj slučaj će imati i sudski epilog, o čemu će mo redovno obavještavati naše čitaoce!

Redakcija

Nema poruka za prikaz