(FOTO) Na koje sve načine dijaspora doprinosi BiH?

Studija “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine” je rezultat istraživanja koje je proveo međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača, uključujući dr. Hariza Halilovića, dr. Jasmina Hasića, dr. Dženetu Karabegović, dr. Ajlinu Karamehić-Muratović i dr. Nermina Oruča, u koordinaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Misijom u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) Bosne i Hercegovine, u okviru projekta “Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Dijaspora za razvoj (D4D)”. Projekat ima za cilj jačanje uloge dijaspore iz BiH u razvojnim procesima u BiH.​

Percepcija o tome šta ljudi u BiH rade s novcem koji im se pošalje

Iako je manje ljudi odgovorilo na pitanje da li oni sami šalju novac, 446 ispitanika je odgovorilo na pitanje što odražava percepciju dijaspore iz BiH o potrošnji novca koji šalju u BiH. Polovina ispitanika su rekli da se taj novac troši na troškove života i trenutne potrebe primatelja u BiH, odnosno na hranu.

Ostale kategorije na koje se poslani novac troši su izgradnja doma i popravke, zatim kupovina odjeće, kozmetike i slične robe. To pokazuje da primaoci u BiH mnogo češće ovise o dijaspori za kupovinu namirnica neophodnih za svakodnevni život nego za kupovinu auta, televizora, rješavanje stambenog pitanja, kojih je 3%.

Nivo štednje među dijasporom iz BiH je visok, gdje je 75% od 532 ispitanika reklo da imaju ušteđevinu u zemlji odredišta. Kod većine ispitanika kućni budžet je stabilan ili se pomalo povećava.

U skladu s tim, nivo štednje prati sličan trend. Bitno je spomenuti da je ovaj umjereni porast, iako je vidljiv i na stalnom porastu novčanih doznaka u BiH, malo niži u odnosu na povećanje kućnog budžeta i štednju. To ukazuje i na činjenicu da dijaspora iz BiH štedi i iz drugih razloga, ne samo za slanje novca.


Način na koji se doprinosi razvoju BiH

Najveći procenat pripadnika dijaspore iz BiH i dalje daju prednost odmoru u BiH, transferu znanja i konsultacijama sa kolegama i kompanijama u BiH u polju svog djelovanja.

Drugi popularni odgovori su uključivali ponovnu izgradnju domova u BiH, nastavak slanja novca u BiH ili virtuelno volontiranje u BiH privremeno ili stalno. Ovi odgovori ukazuju da je dijaspora iz BiH zainteresirana za ulaganje i razvoj zemlje porijekla na različite načine.

Inferencijalna analiza podataka o slanju novca

U narednom dijelu predstavljeni su specifični i dodatni rezultati koji potvrđuju i proširuju pojedinačna poglavlja o zemljama. U nastavku su navedeni hi-kvadrat testovi koji su provedeni da bi bila proširena diskusija iz prethodnog dijela o slanju novca.

Pearsonov hi-kvadrat test (c 2 ) je proveden kako bi bilo ispitano postoji li veza između primatelja novca u BiH i ranijih ulaganja dijaspore iz BiH. Test se pokazao statistički značajnim, c 2 (3) = 11,99, p= 0,007, jer je pokazao da postoji veza između dijaspore i toga da li oni šalju novac ili robu članovima porodice, prijateljima i drugima, i kako su sami naveli ranijih odluka o ulaganju u BiH.

Rezultati su dalje pokazali da većina pripadnika dijaspore iz BiH, koji šalju novac u BiH, u okviru kategorija ranije navedenih nikada nisu imali poslovnih ulaganja u BiH. Najjača veza unutar uzorka ispitivanja je između onih osoba koje šalju novac članovima porodice i rodbini i nedostatka ranijih ulaganja u BiH.

Veze koje nisu porodične između pripadnika dijaspore i primalaca novca pokazuju slabiju povezanost sa ranijim poslovnim ulaganjima u BiH, jer samo 10 od 159 osoba koje su učestvovale u ispitivanju izdržavaju članove porodice i ranije su ulagali u BiH, dok 149 njih nisu.

Praktične implikacije: na osnovu ovih rezultata može se zaključiti da pripadnici dijaspore iz BiH, koji izdržavaju porodicu i rodbinu, održavaju sadašnji nivo potrošnje u BiH i u prošlosti nisu prepoznali prilike za ulaganje u BiH.

Stoga, većina ispitanika koji materijalno pomažu članove porodice i rodbinu istovremeno zanemaruju investiranje u biznis u BiH. Potrebno je dodatno istraživanje da bi se moglo objasniti koje okolnosti utiču na ovaj obrazac. Mogući smjer bi bio dalje podijeliti postojeće kategorije primatelja novca kako bi se moglo odrediti da li su članovi porodice osobe koje bi mogle usmjeriti ovaj novac u nove poslovne prilike umjesto da održavaju postojeći nivo potrošnje ili povećaju postojeću štednju u BiH.

Kao alternativa tome, prijedlog bi bio da se prikupi još podataka o dostupnosti prilika za ulaganje uključujući informacije, institucionalnu i druge vrste podrške dostupne dijaspori iz BiH u lokalnim zajednicama u koje bi dijaspora mogla investirati.

MojaBiH

Nema poruka za prikaz