Kada Bošnjak stupi u državnu službu misli da njega više ništa ne veže sa narodom

Kada Bošnjak stupi u državnu službu misli da njega više ništa ne veže sa narodom i narodnim pokretom. Njegov je ideal zlatna jaka i masna plaća, a zajedničko mu je dobro deveto pustimice. (Safvet-beg Bašagić) Post Views: 70