Kafedžić: Borba protiv korupcije je imperativ, pritisci nas neće zaustaviti

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo na čijem je čelu Erduan Kafedžić proteklih dana izložen je različitim pritiscima nakon što je Ured podnio više krivičnih prijava protiv nosilaca javnih funkcija u KS kod kojih su utvrđene nepravilnosti u prijavi imovine kao što je sakrivanje ili neprijavljivanje imovine u skladu sa zakonskim odredbama. Za Ured se vežu i različita tumačenja njihove uloge, pa im se u određenim političkim krugovima spočitava i prekoračenje ovlasti. Upravo o tim dilemama razgovarali smo sa šefom Ureda Erduanom Kafedžićem.

Patria: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS posljednjih nekoliko mjeseci iznio je podatke do kojih ste došli provjerama prijava koje su vam podnosili građani. Neki od tih podataka pokazuju da je bilo različitih zloupotreba, nepoštivanja važećih zakona, a naročito su javnosti bili interesantni detalji vezani za imovinu nekoliko načelnika i vijećnika. Posljednjih dana problematizira se nadležnost Ureda na čijem ste čelu, a što se dovodi u vezu upravo s iznesenim podacima i krivičnim prijavama koje ste uputili Tužilaštvu KS? Da li je Ured prekoračio svoja ovlaštenja u tim slučajevima?

Kafedžić: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo nadležan je za provođenje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/19). Shodno tom zakonu, Ured je nadležan i ovlašten za prikupljanje, provjeru i obradu podataka o imovini nosioca javnih funkcija, uspostavljanje i vođenje Registra podataka o imovini, kao i pokretanje prekršajnog i iniciranje krivičnog postupka zbog povreda odredaba ovog zakona.

Nadalje, Uredbom o uspostavljanju i vođenju registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo propisan je način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija, način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenja prijava nadležnim organima i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra.
Dakle, sve aktivnosti Ureda iz oblasti prikupljanja, provjere i obrade podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo su u okviru ovlasti datih pomenutim Zakonom i Uredbom. Nadzor nad radom Ureda iz ove oblasti vrši Skupština Kantona Sarajevo.

Patria: Kao šef Ureda stojite iza iznesenih podataka što znači da podržavate i svoj tim koji radi na prijavama. Možete li nam reći nešto više o uposlenicima Ureda, osim da su državni službenici. Da li imaju ranijeg iskustva u predmetima korupcije, koji je stepen njihovog obrazovanja, gdje su prije radili?

Kafedžić: Zaposlenici Ureda, po složenosti poslova, imaju radno-pravni status državnih službenika ili namještenika, shodno odredbama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ili odredbama Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH. Najsloženije poslove u Uredu obavljaju državni službenici – stručni savjetnici.

Svi zaposleni državni službenici u Uredu imaju stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, kao i zakonom propisano radno iskustvo u struci potrebno za obavljanje poslova državnog službenika.

Ured ima stručan, kvalifikovan i visoko obrazovan kadar, sa završenim fakultetskim obrazovanjem iz oblasti prava, ekonomije, kriminalistike, i drugih oblasti društvenih nauka.
Kroz periodično stručno osposobljavanje i usavršavanje putem obuka, edukacija i seminara vrši se unaprjeđenje profesionalizma zaposlenika Ureda. Takođe, određeni zaposlenici Ureda, zajedno sa službenicima MUP-a KS i tužiocima Tužilaštva KS, pohađaju program obuke kojeg realizuje Američko udruženje pravnika (ABA ROLI), a podržava Američki State Department, na temu „Saradnja i partnerstvo u krivičnom pravosuđu Bosne i Hercegovine“ (CJ-CAP).

Patria: Iako nije tajna da Ured uživa veliku podršku stranih ambasada upravo zbog borbe protiv korupcije, ipak je rad Ureda zasnovan na domaćem zakonodavstvu i ima podršku Vlade KS. Određeni politički krugovi Ured gledaju kao produženu ruku Vlade KS. Koliko ste zaista nezavisni u svom radu i s kojima pritiscima se suočavate?

Kafedžić: Ured je osnovan kao stručna službe Vlade Kantona Sarajevo, ali je istovremeno odvojen i neovisan, te je zabranjen bilo kakav oblik utjecaja na zaposlene u Uredu. Član 10. Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo propisuje da su sve institucije kojima je osnivač Kanton Sarajevo (organi uprave, službe, upravne organizacije, pravosudne institucije, javne ustanove, zavodi, vanbudžetski fondovi, javna preduzeća i sl. kojima je osnivač Kanton Sarajevo ili u kojima Kanton Sarajevo ima osnivačka prava) dužne sarađivati sa Uredom u provođenju aktivnosti iz djelokruga rada Ureda. Ta saradnja se posebno odnosi na obavezu navedenih institucija da prioritetno omoguće zaposlenicima Ureda pristup cjelokupnoj dokumentaciji (neposredno, na licu mjesta ili posredno, dostavom dokumentacije na zahtjev Ureda) radi obavljanja poslova iz nadležnosti Ureda.

Borba protiv korupcije neminovno nosi sa sobom i različite oblike pritisaka, ipak, kao šef Ureda smatram da je borba protiv korupcije imperativ, aktivnost koja nema alternativu, te pritisci kojima smo izloženi nisu niti će biti razlog da popustimo ili odustanemo.

Patria: Zbog interesa javnosti, možete li nam pojasniti ulogu savjetnika Erica Larsona u samom Uredu? Stiče se dojam da vam građani, ohrabreni prisustvom Larsona koji je nekad bio tužilac u BiH, prijavljuju krivična djela koja bi zapravo trebala biti predmet nekih drugih policijskih i pravosudnih organa s kojim tijesno sarađujete. Imate li takvih prijava i kako postupate s njima kada ih zaprimite?

Kafedžić: Uloga gospodina Larsona određena je Sporazumom o razumijevanju između Vlade Kantona Sarajevo i Ambasade Sjedinjenih Američkih država u našoj zemlji. Gospodin Larson je Viši savjetnik za borbu protiv korupcije Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. 

Njegov posao u okviru Ureda je isključivo savjetodavnog karaktera, posebno u vidu strateškog savjetovanja o sistemskim reformama.

Aktivnosti Ureda imaju za cilj prikupljanje podataka i informisanju nadležnih organa o uočenim radnjama koje mogu imati koruptivne elemente. Dakle, cilj postupanja Ureda nije identifikacija individualne odgovornosti, već otkrivanje i prevencija korupcije u institucijama Kantona Sarajevo. Krivične istrage u borbi protiv korupcije provode pravosudni organi.

(NAP)

Nema poruka za prikaz