Model energetske efikasnosti

Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji je  povećanja broja korisnika i predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo, a provodi ga SERDA u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje Kantona Sarajevo  i općinama. Osnovni princip na kojem se bazira model je otplata troškova mjera energetske efikasnosti (EE) iz postignutih ušteda što znači da za vlasnike zgrada na kojima se provode mjere energetske efikasnosti nema povećanja troškova zbog ulaganja u mjere energetske efikasnoti, pa im je slogan  projekta: Utopli zgradu –  Prepolovi račun.

U Općini Ilidža, 4. decembra 2019. održan je sastanak sa vlasnicima objekata individualnog i kolektivnog  stanovanja, auditorima, predstavnicima Općine i Sarajevske regionalne razvojne agencije-SERDA.

Učesnici sastanka upoznati su daljom procedurom provođenja projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje).

 Cilj modela poboljšanja energetske efikasnosti (Model EE) koji implementira SERDA je doprinijeti da što veći broj građana pod povoljnijim uslovima izvrši utopljavanje svojih objekata, a da se smanje troškovi grijanja i unaprijedi energetska efikasnost objekta.

Nakon objavljenog javnog poziva namijenjenog svim zainteresovanim vlasnicima individualnih stambenih objekata i etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja da putem svojih predstavnika apliciraju na Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo formirana je lista odabranih objekata iz općine Ilidža. Radi se o 15 vlasnika  individualnih i tri objekta kolektivnog stanovanja. Na ovaj poziv je apliciralo 48 vlasnika objekata individualnih objekata i pet kolektivnog stanovanja. 

Tokom sastanka, auditori su upoznali vlasnike objekata o budućim koracima s ciljem što uspješnijeg provođenja modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika.Općina  Ilidža je prepoznala ovaj projekat kao veoma dobar i načelnik prof.dr. Senaid Memić je uputio pismo namjere SERDI u kojem je istakao da će u 2020. Općina izdvojiti veća novčana sredstva za ovaj projekat u odnosu na predhodne godine.

Nakon izvršenih audita u planu je da  se u 2020. godine provede javna nabavka za izbor izvođača radova za objekte za realizaciju ovog projekta.

Nema poruka za prikaz