Prvi potezi Predsjedništva BiH na zaštiti bh. imovine u Hrvatskoj

Traži se informacija sa sljedećim elementima: spisak sve imovine pravnih i fizičkih lica u privatnoj i društvenoj svojini koju BiH potražuje od Republike Hrvatske, procjena vrijednosti potraživanja imovine, pokrenute pravne radnje u zemlji i u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja prava vlasništva nad pomenutom imovinom, problemi koji se eventualno javljaju prilikom ostvarivanja prava vlasništva i pravni elementi koji to eventualno ometaju, planirane buduće aktivnosti Sektora za sukcesiju u vezi s omogućavanjem pravnim i fizičkim licima iz BiH da ostvare svoje pravo vlasništva nad njihovom imovinom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, kao i prijedlog mjera koje se u narednom periodu mogu poduzimati u pitanjima zaštite imovine u susjednoj Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je zadužilo agenta Bosne i Hercegovine pri Stalnoj mješovitoj komisiji, formiranoj u skladu sa članom 4. Sporazuma o pitanjima sukcesije, da dostavi informaciju o dosadašnjem stepenu realizacije Sporazuma o pitanjima o pitanjima sukcesije (Aneks G), kao i o svim dosadašnjim aktivnostima iz njegove nadležnosti u cilju ostvarivanja prava vlasništva pravnih i fizičkih lica iz Bosne i Hecegovine, privatne i društvene svojine, koji potražuju svoju imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, te koji su problemi koji se javljaju u zemlji i u susjednoj Hrvatskoj, kao i planirane aktivnosti u cilju zaštite prava vlasništva svih zaposlenih i fizičkih lica iz Bosne i Hecegovine, koji potražuju svoju imovinu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj.

Predsjedništvo BiH je zadužilo Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da dostavi cjelovitu informaciju o svim pravnim aktima Republike Hrvatske (zakoni, uredbe i drugi akti) koji predstavljaju problem pravnim i fizičkim licima iz Bosne i Hercegovine da ostvare povrat svoje imovine, kao i adekvatne primjere (s popratnom dokumentacijom) pravnih i fizičkih lica iz Bosne i Hercegovine (u privatnoj i društvenoj svojini) koja su probala ostvariti povrat imovine i pravo vlasništva, a koje je Republika Hrvatska svojim aktima osporila i odbila.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pokretanju postupka za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji, s generalnim konzulom na čelu, sa sjedištem u Novom Pazaru i s konzularnim područjem koje obuhvata teritoriju općina Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj i Odluku o pokretanju postupka za otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, s generalnim konzulom na čelu, sa sjedištem u Rijeci i s konzularnim područjem koje obuhvata teritorijr Istarske županije, Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

Nema poruka za prikaz