Sa kojim se izazovima susreću Bosanci i Hercegovci u Danskoj?

Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine je izvještaj zasnovan na rezultatima kombinirane metode istraživanja koja uključuje sveobuhvatno mapiranje dijaspore iz BiH u deset odabranih odredišnih zemalja: Australija, Austrija, Danska, Njemačka, Italija, Holandija, Slovenija, Švedska, Švicarska i Sjedinjene Američke Države. Istraživanje je proveo međunarodni i interdisciplinarni tim istraživača, u koordinaciji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Misijom u BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) Bosne i Hercegovine.

Potencijal za angažman dijaspore

Prepreke za angažman dijaspore

Trenutno možemo govoriti o ograničenom angažmanu i učešću po pitanju razvoja, kada govorimo o dijaspori iz BiH u Danskoj. Djelimičan razlog za to je vjerovatno i demografska struktura stanovništva iz BiH. Ispitanici u Danskoj su istakli da je to u velikoj mjeri zbog njihovog nedostatka veza sa institucijama u BiH. Ambasada BiH u Kopenhagenu je daleko od mnogih zajednica u Danskoj i postoji malo ili nimalo angažmana političara iz BiH ili institucija direktno u Danskoj.

Jedan od izazova sa kojima se susreću organizacije dijaspore iz BiH u Danskoj jeste prikupljanje sredstava za njihovo funkcioniranje, jer one nisu finansijski podržane putem garantiranih sredstava u Danskoj. To dovodi do kompromisa o dijeljenju prostora između udruženja i vjerskih organizacija, posebno bošnjačkih, što obeshrabruje pojedince koji se ne smatraju Bošnjacima da se angažiraju, zbog prisutnog shvatanja da će naglasak biti na bošnjačkoj pripadnosti, a ne pripadnosti BiH, bez obzira da li je to slučaj ili ne.

Osim toga, ispitanici su primijetili da je teško početno iskustvo u Danskoj, koje je ljude izložilo mukama tokom prvih nekoliko godina života u Danskoj i pojačalo njihove posttraumatske simptome stresa, stvorilo dodatne prepreke za angažman dijaspore. Ispitanici su primijetili da pripadnici dijaspore odražavaju diskurs “zahvalnih imigranata”, umjesto aktivnog građanskog angažmana, bilo u danskom ili u bosanskohercegovačkom društvu. Jedan ispitanik je istakao da je prva generacija, stoga, “izgubljena”. Jedan sagovornik je istakao da postoji malo angažmana među pripadnicima druge generacije migranata iz BiH u Danskoj jer nisu nužno povezani sa onima iz prve generacije, asimilirali su se u dansko društvo i svoje svakodnevne odgovornosti, dok se na BiH fokusiraju tokom odmora ili putem porodičnih veza, a ne na neki formalniji način. Sve u svemu, ovo odražava trenutne izazove u pogledu efikasne organizacije među migrantima iz BiH u inostranstvu, što nije jedinstveno niti za jednu grupu, ali, u ovom slučaju, još i više dijeli malu zajednicu.

To također obeshrabruje pojedince koji se ne smatraju religioznim, ili pojedince sa različitim etničkim porijeklom, da učestvuju u različitim aktivnostima, jer bi se mogli osjetiti neugodno ili preopterećeno. Važno je napomenuti da se ovi pojedinci često povlače u dansko društvo i više usredsređuju na integraciju unutar njega, umjesto da se radije okreću drugim sličnim dijasporskim organizacijama.

Prema mišljenju ispitanika, koje je ponovilo i osoblje ambasade BiH i organizacija koje rade sa migrantima u Danskoj, glavna prepreka jeste pristup informacijama kako bi nastavili biti angažovani sa domovinom. Trenutno nema uspostavljene politike s ciljem promoviranja umrežavanja dijaspore i angažiranja matične države; pojedinci se osjećaju isključeno od svojih relevantnih institucija BiH ili neinformirano o tome kako ih mogu kontaktirati. Ispitanici primjećuju da bi trebalo biti više angažmana sa određenim agencijama iz BiH koje rade na promoviranju zemlje, ne samo među dijasporom, već i među danskim stanovništvom. Pokazali su posebno interesovanje i spremnost da se bave turizmom i IT sektorom u BiH.

Odnosi sa diplomatsko konzularnim misijama BiH u Danskoj

Diplomatska misija BiH u Kopenhagenu služi kao središte aktivnosti, iako je Kopenhagen daleko za mnoge koji žive više na sjeveru zemlje da bi je mogli redovno posjećivati. Saradnja između organizacija dijaspore u Kopenhagenu i Ambasade je prema tome jača nego sa drugim organizacijama. Iako se Ambasada BiH u Kopenhagenu može svrstati u kategoriju manjih ambasada, važno je napomenuti da je ona jedna od rijetkih koja redovno ažurira svoju web stranicu, što je za svaku pohvalu, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da je dijasporsko stanovništvo rasprostranjeno širom zemlje. Osim toga, postoji entuzijazam za dalje angažiranje osoblja Ambasade kao i nivo otvorenosti za saradnju sa pripadnicima dijaspore u budućnosti.

MojaBiH

Nema poruka za prikaz