Stanovnici BiH dnevno proizvedu po kilogram otpada

Količina ukupnog otpada porasla je u odnosu na godinu ranije, ali je porasla i količina otpada prikupljenog javnim odvozom.

U toku 2018. godine proizvedeno je 1.243.973 tona komunalnog otpada, što je 355 kg po stanovniku godišnje. Javnim odvozom prikupljeno je 920.540  tona, što je za 0,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnoj količini prikupljenog otpada, miješani komunalni otpad učestvuje 90,9%, odvojeno prikupljeni komunalni otpad 4,0%, otpad iz vrtova i parkova 3,1% i ambalažni otpad 2,0%.

Na odlagališta otpada u 2018. godini je odloženo 957.494 tona otpada, što je za 0,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstva, kao i otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sličan otpadu iz domaćinstva, a potiče od poslovnih subjekata.

Podaci koje je danas objavila Agencija za statistiku BiH prikupljeni su na osnovu godišnjih izvještaja javnih komunalnih preduzeća i drugih preduzeća koja se bave prikupljanjem i odlaganjem otpada, kao i preduzeća koja upravljaju odlagalištem otpada, piše Klix.

Za razliku od zemalja članica Evropske unije, gdje je otpad strateški resurs od kojeg se dobivaju sekundarne sirovine i energija, BiH je suočena sa kompleksnim i višestrukim problemima u upravljanju otpadom. Rješavanje tih problema i orijentacija prema cjelovitom i savremenom upravljanju otpadom jedan su od preduvjeta za približavanje EU.

Nema poruka za prikaz