TI i OSCE: Nadležne institucije BiH nisu obuzdale korupciju

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zajedno sa građanima, državnim institucijama i ostalim međunarodnim organizacijama danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

“Ovaj dan prilika je za pregled stanja u svakoj zemlji i isticanje promjena koje su potrebne da bi građani bili uvjereni da institucije vlasti rade za njih na efikasan i transparentan način. Stanje u BiH tokom 2020. godine naročito zabrinjava, imajući u vidu činjenicu da nadležne institucije nisu obuzdale korupciju, unatoč podršci domaćih i međunarodnih partnera angažovanih u borbi protiv korupcije”, navode iz Misije OSCE-a u BiH.

Prema Indeksu percepcije korupcije organizacije Transparency International, BiH i dalje nazaduje na međunarodnoj rang listi. U najnovijem izvještaju Grupe država u borbi protiv korupcije (GRECO), organizacije koja djeluje pri Vijeću Evrope, zaključeno je da BiH nije ostvarila nikakav napredak u realizaciji preporuka sadržanih u prethodnim izvještajima.

“To potvrđuju i aktivnosti naše misije, kao i zaključci sadržani u našem nedavno objavljenom trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju, pod naslovom: ‘Sindrom nekažnjivosti’, u kojem se govori o propustu sistema krivičnog pravosuđa u BiH da efikasno odgovori na predmete korupcije. U međuvremenu, pandemija COVID-19 korumpiranim pojedincima pružila je nove prilike da iskoriste neadekvatan institucionalni nadzor, te nedostatak koordinacije i transparentnosti, čime su na ispit stavljeni i spremnost institucija da odgovore na pojavu korupcije, ali i mehanizmi za sprečavanje korupcije”, kažu iz Misije OSCE-a u BiH. 

Uvažavajući ove izazove, naglašavaju iz Misije OSCE-a u BiH i dalje su spremni pružiti pomoć nadležnim institucijama i akterima u njihovom osposobljavanju za borbu protiv korupcije.

“Tokom 2020. godine, na osnovu pozitivnog primjera iz Kantona Sarajevo, naša Misija pružila je podršku razvoju baza podataka kojima se stvaraju pretpostavke za utvrđivanje sukoba interesa u Brčko distriktu BiH, Bosansko-podrinjskom kantonu i Općini Travnik”, ističu iz Misije OSCE-a u BiH.

Misija OSCE-a u BiH pomogla je u izradi i usvajanju akcionih planova borbe protiv korupcije na svim nivoima vlasti, u cilju borbe protiv djela korupcije počinjenih tokom pandemije. U cilju poboljšanja aktivnosti koordinacije i prevladavanja tehničkih poteškoća, misija planira isporučiti informatičku opremu ključnim organima nadležnim za borbu protiv korupcije. Misija provodi aktivnosti praćenja sudskih postupaka u predmetima korupcije, u cilju utvrđivanja problema i trendova i pružanja pomoći pravosudnim institucijama da ostvare integritet, nepristrasnost i odgovornost, koji su neophodni za efikasan odgovor pravosuđa na korupciju.

“Iako su i Misija OSCE-a i ostali međunarodni akteri spremni nastaviti pružati pomoć BiH u borbi protiv korupcije, napretka neće biti sve dok svi građani, uključujući tu i javne dužnosnike, zakonodavce, tužioce, policiju i medije, ne pokažu spremnost na borbu protiv korupcije. Pozivamo građane da prijave svoje sumnje na korupciju i od dužnosnika koje su izabrali zahtijevaju da korupciju u institucijama vlasti stave pod kontrolu. Odajemo priznanje novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom na njihovoj hrabrosti i istrajnosti, jer su svojim radom pomogli u razotkrivanju djela korupcije. Pozivamo nadležne predstavnike pravosudnih institucija i policijskih agencija da ulože veći napor u vođenju istražnih postupaka i krivičnom gonjenju počinilaca korupcije. Pozivamo zakonodavce da usvoje potrebne propise o sukobu interesa i donesu prijeko potrebne izmjene i dopune postojećeg zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. BiH neće uspjeti ostvariti svoj potencijal i postati prosperitetno demokratsko društvo sve dok ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije”, stav je Misije OSCE-a u BiH.

Naglašavaju da dok god BiH ne ostvari napredak u borbi protiv korupcije, nastaviće zaostajati za svojim potencijalom da se razvije kao napredna, demokratska zemlja.TI BiH: Korupcija sve više napreduje, BiH bilježi do sada najgore rezultate

“Uprkos upozorenjima o dramatičnom stanju korupcije od strane svih relevantnih međunarodnih institucija i činjenici da pitanja borbe protiv korupcije predstavljaju većinu od 14 prioriteta postavljenih pred BiH za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, svi relevantni izvještaji ukazuju na nazadovanje BiH u borbi protiv korupcije i vladavini prava”, navode iz TI BiH.

Prema posljednjem Indeksu percepcije korupcije, BiH je među zemljama koje su najviše nazadovale, a ostvarila je najlošiji rezultat od 2012. godine. Evropska komisija u posljednjem izvještaju za BiH veoma direktno naglašava nedostatak bilo kakvog napretka u provođenju reformi, poput reforme izbornog zakonodavstva, pravosuđa, i drugih antikorupcijskih mehanizama, kao i o političkoj zarobljenosti države, koja utiče na svakodnevni život građana. Izvještaj OSCE-a o procesuiranju korupcije naglašava kulturu nekažnjivosti, dok Reinhard Priebe u izvještaju o vladavini prava navodi da se pravosuđe ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije.

“Vlasti u BiH u proteklom periodu ne samo da nisu napravile nikakve korake na unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije, već su i direktno blokirale usvajanje pojedinih zakona, poput Zakona o sukob interesa na svim nivoima i Zakona o javnim nabavkama. U sektoru pravosuđa nisu provedene reforme Zakona o VSTV-u, a samo pravosuđe se suočava sa nezapamćenim korupcijskim skandalima u svojim redovima, nedostatkom integriteta, političkim uticajima i potpunim odsustvom odgovornosti”, naglašavaju iz TI BiH. 

Prethodnu godinu su, naglašavaju, ponovo obilježile afere visoke korupcije, poput zloupotreba za vrijeme pandemije COVID-19, trgovine uticajem u pravosuđu, pa do izbornih nepravilnosti i krađe i zloupotreba javnih resursa, od kojih većina nije procesuirano.

“Političke stranke u BiH su nanovo pokazale ne samo da ne žele unaprijediti borbu protiv korupcije, već i da su direktni pokretači korupcije, kompromitujući izborni proces i volju birača i devastirajući sve institucije pokroviteljskim mrežama. Pored toga, pritisak javnosti za procesuiranjem korupcijskih afera i odgovornošću, karakteriše se od strane nosilaca vlasti kao napad na institucije, dok pravosuđe procesuira one koji ukazuju na korupciju, u isto vrijeme štiteći direktne sudionike afera”, navode iz TI BiH.

Iako je borba protiv korupcije preduslov za provođenje svih drugih reformi, stanje se u svim kritičnim oblastima neprestano pogoršava.

“Transparency International u Bosni i Hercegovini stoga na Međunarodni dan borbe protiv korupcije upozorava da će nastavak ovakvih trendova dovesti do potpunog bezakonja i propasti institucija, te da se pod hitno mora izvršiti pritisak na ispunjavanju prioriteta, koji uključuju reforme u oblasti pravosuđa, sukoba interesa, javnih nabavki, izbornog sistema i finansiranja političkih stranaka. TI BiH takođe poziva predstavnike Evropske unije da osiguraju da ispunjavanje prioriteta podrazumijeva usvajanje adekvatnih antikorupcijskih mehanizama u skladu sa najboljim praksama i standardima, te da ne dozvoli da se pod krinkom provođenja reformi nastavi urušavanje zakonskog okvira i institucija za provođenje zakona”, navode iz TI BiH. 

Izvor: Agencije

Nema poruka za prikaz