USTAVNI SUD BIH ODLUČIO DA JE AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU NEZAKONITO ZABRANJEN RAD

Kao što je poznato u javnosti nadležne ispekcije Federalnog ministartsva za rad i socijalnu politiku u suradnji sa inspekcijama rada su u akciji navodnog sprečavanja nezakonitog rada Agencija za posredovanje u zapošljavanju izvršile kontrolu rada svih agencija, te im izdala riješenja o prestanku rada odnosno prekršajne naloge o navodnoj povredi odredaba Zakona o radu FBiH. Zabrana rada je izdata u postupku obnove dozvole za rad Agencija, a pravni osnov je UREDBA O IZMJENI UREDBE O AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU.  Osnovno pitanje koje se postavilo kao nezakonit rad agencija je da agencije ne mogu obavljati poslove iznajmljivanja radne snage trećim osobama. Radnopravne inspekcije su smatrale da takve ugovore i djelatnost ne poznaje Zakon o radu, te im na taj način onemogućen dalji rad.

Međutim, posle mukotrpne borbe ovih Agencija Ustavni sud BiH je napokon riješio jedan predmet, te donio Odluku u korist Agencija. Odluka Ustavnog suda BiH  je donesena pod Brojem AP-809/19. Prema ovoj odluci nižestepeni organi su postupili protivno Konvenciji o privatnim agencijama za zaopošljavanje , 1997.g., br. 181 Međunarodne organizacije rada,  koju je ratifikovala i BiH. Također Ustavni sud smatra da Zakon o radu ne isključuje ovakvu vrstu poslova, i da ove Agencije imaju dovoljan pravni osnov da obavljaju poslove iznajmljivanja radne snage. Ustavni sud se posebno poziva na odredbe Zakona o privrednim društvima kao i Standradnoj klasifikaciji djelatnosti. Sifra djelatnosti 78.30 – ustupanje ljudskih resursa, po mišljenju Ustavnog suda ne zahtjeva bilo kakve uvjete koje bi ograničavao u radu ovih Agencija.

Na kraju Ustavni sud zaključuje da je Agencijama povređeno pravo na pavično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, kada su redovni sudovi iskazali pretjerani formalizam u primjeni odrdebi člana 4 a u vezi sa članom 170. stav 1. Zakona o radu.

Ono što se sada postavlja kao logično pitanje je „Ko će Agencijama kojim je zabranjen rad nadonkaditi štetu? Ako konsultujemo pravnu praksu onda je sasvim jasno da su to Federacija BiH i Kantoni u čijim je nadležnost rad radno-pravnih inspekcija.

Doc.dr.Hrvačić Esad

Nema poruka za prikaz