Država = stanovništvo, suverenitet, teritorija i vlada

Svaka država, mora imati svoje stanovništvo, određenu teritoriju, propisno uspostavljenu vladu i suverenitet. Odsustvo bilo kojeg od ovih elemenata uskraćuje joj status državnosti.
Podijelite ovaj članak:

Država nije samo omeđeni komad zemlje, niti grubo ucrtane linije na hartiji.

Država je mnogo više. Ako je država. Ako ima svoje elemente. Ako. A država ima svakakvih. Ali krenimo redom.

Stanovništvo.

Esencijalni element države.

Dva zaključka proizilaze iz rasprave o značenju i prirodi stanja:
(1) Da je država ljudska institucija proizvod društvene prirode čovjeka i rezultat potreba ljudskog života, i
(2) Stanovništvo i zemljište su polazna tačka svakog proučavanja čovjeka u njegovim organizovanim grupama.

Ljudi su ti koji čine državu; bez njih ne može biti. Ali stanovništvo mora biti dovoljno veliko da napravi državu i održi je. Članovi jedne porodice ne čine državu. Trebalo bi da postoji niz porodica. Međutim, ne može se postaviti ograničenje na broj ljudi koji čine državu. Razlika u broju stanovnika, dok ostale stvari ostaju iste, ne čini nikakvu razliku u prirodi države, iako su mišljenja o njenoj veličini s vremena na vrijeme varirala.

Platon i Aristotel su postavili određena ograničenja na stanovništvo države. Njihov ideal bio je grčki grad-država, poput Atine i Sparte. Platon je fiksirao broj na 5.040 građana. Aristotel je smatrao da ni deset ni sto hiljada ne mogu napraviti dobru državu; oba ova broja su bila ekstremna. Postavio je generalni princip da broj ne smije biti ni prevelik ni premali. Trebao bi biti dovoljno velik da bude samodovoljan i dovoljno mali da se njime dobro upravlja.

Rousseau, vrhovni sveštenik direktne demokratije, odredio je da je 10.000 idealan broj države.

Moderna tendencija je u korist država sa ogromnom populacijom. Vjeruje se da državna radna snaga mora porasti jer je stanovništvo žila rata i moći. Hitler, Musolinijeva vlada, davala je nagrade parovima koji rađaju djecu iznad datog minimalnog izdavanja manje, a nevjenčane osobe su bile oporezovane. Nekadašnji Sovjetski Savez upravljao je većim brojem stanovnika. Ustav iz 1936. garantovao je državnu pomoć i počasti članovima višečlanih porodica i neudatim majkama.

U Indiji je problem provjeriti stalno rastuću populaciju zbog široke neravnoteže između populacija i raspoloživih sredstava za proizvodnju. Kina ima sistem podsticaja i destimulacija da se poštuje porodična norma sa jednim djetetom.

Ali veličina stanovništva nije kriterij države. Monako i Kina su entiteti sa jednakim statusom državnosti, iako je disparitet u populaciji obje države značajno izražen. Slično, povećanje ili gubitak stanovništva ne čini nikakvu razliku u njegovoj državnosti.

Iako se nikakva granica, teoretska ili praktična, ne može postaviti na državno stanovništvo, ipak broj stanovnika mora biti dovoljan za održavanje državne organizacije i ne bi trebao biti više od onoga što su teritorijalni resursi države u stanju da podrže. Ali iza svih ovih kvantitativnih faktora kriju se kvalitativni elementi u procjeni problema stanovništva jedne države. Stanovništvo se ne može računati matematički.

Kakvi su ljudi, nije ništa manje važno od njihovog broja. Aristotel je ispravno rekao da dobar građanin čini dobru državu, a loš građanin lošom državom. Dobar građanin mora biti inteligentan, disciplinovan i zdrav. Zdravi građani su zdravlje države, jer bolest umanjuje inteligenciju, radnu sposobnost, energiju i vitalnost; uzrokuje lošu proizvodnju, lijenost i letargiju.

Teritorija kao element države.

Neki pisci ignorišu teritoriju kao element države.

Leon Duguit kaže ,“Riječ država označava vladare ili samo društvo u kojem postoji razlika između vladara i vladanja i m koje, upravo iz tog razloga, postoji javna vlast.”

Avgusta uglavnom zanima razlika između vladara i vladanja, koja se javlja u gotovo svim ljudskim društvima, velikim ili malim, primitivnim ili civiliziranim. Zatim ukratko kaže da teritorija nije neophodan element u formiranju države.

Sir John Seeley, također“ ne smatra teritoriju osnovnim atributom države. ”Ako se društvo drži na okupu, tvrdi on, prema principu vladavine, ono predstavlja državu, a političke nauke ne bi se trebale baviti samo takozvanim civilizovanim društvom. Zašto ne bismo rekli da se države nalaze u pustinjama Arabije i u drugim regijama gdje je tlo neplodno i obeshrabruje fiksna naselja i poljoprivredu?

WW Willoughby kaže, “Sama država, dakle, nije ni narod, ni vlast, ni Magistrat, ni Ustav. Niti je to teritorija na koju se proteže njena vlast. To je data zajednica datih pojedinaca, posmatrana u određenom aspektu, naime, kao političko jedinstvo.”

Ali takvi stavovi se sada retko susreću. Oni su odbačeni, ne iz teorijskih razloga, već zbog određenih praktičnih razloga. Čak i Duguit priznaje da u praksi ne može postojati država bez fiksne teritorije. Kao što svaka osoba pripada državi, tako pripada i svaki kvadratni jar zemlje.

Nema države bez svoje odgovarajuće teritorije, velike ili male, i teritorije koja nije dio neke države, velike ili male. Andi, što se nas lično tiče, su naša veza sa određenom teritorijom koja obično stvara članstvo naše države.

Zajednički život na zajedničkom zemljištu spaja ljude u kontinuitetu interesa. Snažan je poticaj osjećati ljubav prema teritoriji koji usađuje duh patriotizma, koji je u svim dobima i fazama opisivan kao vrhunska vrlina čovjeka koju neki s poštovanjem nazivaju domovinom. Teritorijalni integritet države je najdraži osjećaj jedinstva i predmet patriotizma, a oboje zajedno za njeno trajno postojanje.

Štaviše, vođenje međunarodnih odnosa bilo bi ozbiljno otežano u smislu definisanja teritorije. Svi autoriteti za međunarodno pravo sada su se složili da fiksna teritorija mora biti uslov državnosti. Ljudi i vlada nije dovoljna. Zauzimanje fiksne teritorije je takođe bitno. Inače, država se ne bi mogla lako identifikovati i pozvati na odgovornost ako neko pokuša da osvoji ili naruši integritet prašnika.

Zemljište, voda i vazdušni prostor unutar definisanog teritorijalnog područja čine teritoriju države. Obuhvaća geografske granice države, njene rijeke i jezera, prirodne resurse koje ima i zračni prostor iznad. Općenito, teritorijalne granice se protežu na udaljenosti od tri milje (4,4 kilometra) od mora od obale. Međutim, u praksi, pomorsku jurisdikciju države nastoje dalje proširiti. Kao rezultat ekstenzivnog razvoja u avijaciji, radio komunikaciji i svemirskim letovima, važnost teritorijalnog suvereniteta država nad vazdušnim prostorom je u novije vrijeme preuzela vitalnu ulogu.

Pored divova kao što su Kina, Indija i Sjedinjene Države, postoje i monarhije kao što su Monako i Luksemburg, kao članovi UN-a . Na državnu teritoriju se ne može postaviti nikakva granica, kao i broj stanovnika, iako su mišljenja o političkoj korisnosti male i velike države različita.

Platon je napravio blisku analogiju između rasta čovjeka koji je formirao matematiku i veličine normalne države. Aristotel je također bio blagonaklon prema državi umjerene veličine.

Rousseau je svoju analogiju preuzeo iz Platonove analogije i postavio određene granice veličini države kojom se dobro upravlja. On je tvrdio da je u pravoj državi proporcionalno jača od velike.

Monteskje je rekao da je to neophodan odnos između veličine države i vladinog cilja koji joj je najbolje prilagođen.

Direktna demokratija može cvjetati samo u maloj državi, a Švicarska se navodi kao živi primjer. Dalje se tvrdi da mala država pokazuje više jedinstva i veći patriotizam. To je kompaktna klasa ljudi koji žive korporativnim životom. Svaki se zalaže za sve, i svi se zalažu za svakoga, koncentrišući svoju energiju kolektivno na promoviranje zajedničkog blagostanja.

Male države su, s druge strane, relativno manje sigurne. Oni postaju lak plijen većih država, koje su obično agresivne, a istorija je puna primjera mnogih golih agresija. Hitler je u trenu pogazio Poljsku i druge srednjeevropske zemlje. Japan je učinio isto na Dalekom istoku.

Nedavno mišljenje je uvijek u korist većih država. Trietschke, njemački filozof, u svom djelu o „Politici”, objavljenom malo prije Prvog svjetskog rata, izjavio je da je „država moć” i da je grijeh za državu biti mala. Rekao je da je čak i ideja male države smiješna zbog svoje slabosti, koja je sama po sebi za osudu jer se maskira kao snaga.

Ekonomski resursi ne mogu biti izostavljeni iz računa dok se procjenjuje korisnost malih država. Moderna tendencija je ka planiranju i samodovoljnosti. To se može ostvariti samo kada je teritorija države dovoljno velika da obiluje raznim prirodnim resursima.

Obim proizvodnje određuje način proizvodnje. Proizvodnja velikih razmjera uvijek je praćena racionalizacijom industrije kako bi se povoljno natjecala na međunarodnom tržištu, pored toga što zapovijeda ekstenzivnim i stabilnim domaćim tržištem. Na kraju krajeva, ekonomski uslovi jedne države određuju politički status njenog naroda.

U ovom konkurentskom svijetu, veliki broj malih država ugrožava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumenti potvrđuju argument da su male države najprikladnije za demokratiju. Predstavnički sistem, koji je postao poznat Evropi u dvanaestom i trinaestom veku, a sada pušta korene u Aziji i Africi, znatno je proširio delokrug demokratskih institucija.

Federalizam je također dokazao svoju vrijednost. Federalizam je pomirio lokalnu autonomiju sa nacionalnim jedinstvom, različitost sa uniformnošću i omogućio je lokalnim zajednicama da zadrže veliki deo svog individualnog karaktera. Ipak, oni sarađuju u određene svrhe u jednoj državi.

Velike države, prema Trietschkeu, „prilagođenije su od malih za promicanje razvoja intelektualne kulture“. Resursi koje velika država posjeduje, talenat kojim može raspolagati i veći genij koji može proizvesti neizmjerno pomažu kulturnom napretku jedne nacije, a time i njene civilizacije.

Lord Acton, veliki obožavatelj velikih država, sažimajući nedostatke puževih država, kaže da one izoluju i zatvaraju svoje stanovnike, da bi suzili horizont svojih pogleda i da bi u određenoj mjeri umanjili promociju svojih ideja. Javno mnijenje ne može održati svoje liberty and pin, By u malim dimenzijama. Struje koje dolaze iz velikih kontinuiteta zapljuskuju ugovorenu teritoriju.
Poput malih zajednica u srednjem vijeku, ove države služe svrsi tako što čine podjele i garancije samouprave u većim državama. Ipak, oni su prepreka napretku društva, koji zavisi od mješavine rasa pod istom vladom.

Principi reprezentacije i federalizma, koji djeluju u transformiranom mehaničkom okruženju, poništili su neke političke premise prošlosti, a javno mnijenje danas se vrti oko velikih država. Ipak, i dalje se raspravlja o velikim i malim državama. Ali sve dok moć ostaje primarni faktor u međunarodnoj politici, države moraju ili biti velike ili ne pokušavaju da igraju važnu političku ulogu.

Međutim, mora se naglasiti da treba postojati određena proporcija između stanovništva i teritorije države. Ako postoji nesrazmjeran disparitet između to dvoje, država mora patiti od svih onih ekonomskih i političkih poteškoća koje su prirodne za takvu situaciju.

Država, ukratko, mora biti održiva ili sposobna da održi odvojeno nezavisno postojanje. To je moguće samo ako ima adekvatnu površinu i resurse da podrži sve veći broj stanovnika i adekvatno zadovolji potrebe odbrane i efikasne uprave.

Moderni zahtjevi za efikasnom i modernom odbranom i administracijom stalno rastu i troše prilično veliki dio resursa svih država.


Vlada.

Svrha zajedničkog života ne može se ostvariti ako nisu pravilno organizovani i ne prihvate određena pravila ponašanja. Agencija stvorena da provodi takva pravila ponašanja i osigurava poslušnost naziva se vlada. Vlada je fokus zajedničke svrhe naroda koji zauzima određenu teritoriju. Kroz ovaj medij se utvrđuju zajedničke politike, uređuju zajednički poslovi i promovišu zajednički interesi.

Bez vlade, ljudi će biti samo vavino jezika bez kohezije i sredstava za kolektivno djelovanje. Podijelili bi se na grupe, stranke, pa čak i zaraćena udruženja, stvarajući uslove potpunog haosa, pa čak i građanskog rata.

Dakle, mora postojati zajednička vlast i konsekventni poredak gdje god ljudi žive. To je preduslov ljudskog života i, kao takva, vlada je suštinski element države. Država ne može postojati bez vlade, bez obzira koji oblik vlada može imati.

Suverenitet.

Suverenitet države je njena najbitnija i prepoznatljiva karakteristika. Pošto ljudi koji naseljavaju određeni dio teritorije i imaju vladu ne čine državu. Oni moraju biti interno vrhovni i slobodni od vanjske kontrole.

Suverenitet države ima dva aspekta, unutrašnji suverenitet i spoljni suverenitet. Unutrašnji suverenitet je državni monopol vlasti unutar njenih granica. Ova vlast se ne može dijeliti ni sa jednom drugom državom, i nijedan njen član na njenoj teritoriji ne može biti dužan poslušnost bilo kojoj drugoj državi.

Ako država ne priznaje rivala unutar svoje teritorije, logično slijedi da ona nema vlast izvan svoje teritorije.
Svaka država je nezavisna od drugih država. Volja je njena sopstvena, na koju ne utiče volja bilo kog drugog spoljnog autoriteta. Ovo pojašnjava značenje vanjskog suvereniteta.

Svaka država, mora imati svoje stanovništvo, određenu teritoriju, propisno uspostavljenu vladu i suverenitet. Odsustvo bilo kojeg od ovih elemenata uskraćuje joj status državnosti. U skladu s tim, termin „država“ se općenito koristi za dvadeset i pet jedinica Indijske Republike. Bilo koja od pedeset država, koje čine Sjedinjene Američke Države, je pogrešan naziv. Niko od njih nije suveren. Oni posjeduju elemente stanovništva, teritorije i vlasti. Oni su autonomni u svojim vlastitim sferama jurisdikcije, ali autonomija nije suverenitet, a nedostatak suvereniteta im ne daje pravo da budu rangirani kao države.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x