fbpx

Pravo

KRIVIČNO-PRAVNA ZAŠTITA USTAVNOG SUVERENITETA I TERITORIJALNOG INTEGRITETA BIH

Ustavom Bosne i Hercegovine je jasno definisano da je Bosna i Hercegovine suverena i nezavisna država sastavljena od dva entiteta i ditrikta Brčko. Bosna i Hercegovina preuzima u potpunosti suvrenitet R BiH sa svim njenim propisima i do sada stečenim pravima. Iako je Bosna i Hercegovina formirana kao decentralizovana država, ona ima sasvim jasno definisanu i zakonodavnu i izvršnu...

AUTORSKO PRAVO U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima, autorskim djelom se smatra individualna, duhovna tvorevina iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti bez obzir na...

DA LI VLASNICI ZEMLJIŠTA NA KOJIMA SU IZGRAĐENI DALEKOVODI IMAJU PRAVO NA NAKADU ŠTETE?...

Eksproprijacija kao pravni pojam je veoma zastupljena u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa na području BiH. Eksproprijacija je poznata još od 1946.g. kada je...

DA LI POSTUPCI ZLUPOTREBE STEČAJA ČEKAJU I FEDERACIJU BIH?!

Ovih dana mediji su preplavljeni vjestima u vezi hapšenja sudije u Privrednom sudu R. Hrvatske kao i stečajne upravnice  i njenih saradnika. U jednom...

KOMENTAR PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH br....

Ustavni sud FBiH je raspravljajući po apelaciji prof.dr.Nedžada Ajnadžića načelnika Općine Centar Sarajevo dana 19.01.2021. godine donio presudu kojom je utvrdio da je...

DA LI MATO JOZIĆ, MINISTAR PRAVDE FBIH ŠTITI NEZAKONITA IMENOVANJA NOTARA U FBIH?

Kao što smo u prethodnom članku objavili, postoji opravdana sumnja da su imenovanja notara u FBIH u zadnjih deset godina obavljana nezakonito, jer su...

DA LI SU BANKARSKI TROŠKOVI OBRADE KREDITA ZAKONITI?

Ovih dana možemo na raznim portalima pročitati da se građani Srbije koji su koristili ili koriste kredite masovno pozivaju na utuženje banaka. Predmet utuženja...

STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA NAD NAKRETNINAMA PUTEM DOSJELOSTI

Među građanima je veoma aktuelno pitanje „ kako steći pravo  vlasništva na nakretninama  koje koriste duži vremenski period?“ U zadnje  vrijeme  je posebno aktuelno...

KADA NEPOŠTIVANJE „ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA...

Ovih dana smo sudionici bombardovanja informacijama da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo podnio krivične prijave protiv bivših ili...

KO JE ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJU GRAĐANIMA BIH NANESU MIGRANTI?

Migranti i tkz. migrantska kriza u Bosni i Hercegovini postaje svakodnevnica. Bosna i Hercegovina u doba pandemije se susreće sa najozbiljnijim problemom nekontrolisanog priliva...

DA LI OPĆINA MOŽE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PONIŠTITI PRAVOMOĆNU GRAĐEVINSKU DOZVOLU?

Promjenom općinskih vlasti u gradskim općinama KS prvo sa na udaru došle izdate pravomoćne građevinske dozvole. Nove općinske administracije su uočile da su pojedine...

Senzor TV