PCR tajkuni pobjegoše pravdi?

Podijelite ovaj članak:

Piše: Jagoda Savić

           Prošlo je više od dvije godine otkako je dana 12.03.2021. godine  podnešena  krivična prijava za PCR testove Tužilaštvu Kantona Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine. Prijava je podnešena  zbog krivičnog djela prevare iz člana 294 Krivičnog zakona Federacije BiH i korištenja neodgovarajućeg medicinskog sredstva iz  člana 229. Broj sudskog spisa je bio 09 0 KFTA 166517 21, a istragu  je vodio tužilac Nermin Keranović. Tužilac je istragu zatvorio 05.05. 2022 s uvjerenjem da krivično djelo  ne postoji.          

Po prijavi su postojale   dvije prevare, jedna naučna, iz oblasti genetike, a druga finansijska. Uzročna veza je postojala u činjenici da je genetička prevara uslovila prevaru nezakonitog profita. Genetička prevara je ostvarena greškama u dizajnu protokola PCR testa, tako da je njihova primjena rezultirala naglim porastom lažno pozitivnih rezultata „prouzrokovanih virusom Covid 19“ i navodno velikim brojem smrtnih slučajeva. Takvi rezultati, praćeni umjetno stvorenom panikom, su doveli  do enormne upotrebe  PCR testova, što je njihovim proizvođačima omogućilo visok profit. Promet od PCR testova u našoj zemlji, koji tužilac nikada nije izračunao, na dan podnošenja prijave kretao se između 18,5 i 46,5 miliona KM, a danas je  između 27 i 67,5 miliona KM.

          Dobijeni  rezultati su  bili  osnova za pogrešnu procjenu epidemiološke situacije i za donošenje pogrešnih mjera zdravstvene politike u Bosni i Hercegovini. Kao rezultat, ova prevara je izazvala strašna i šokantna kršenja ljudskih prava, uz bol i patnju koja nam je svima poznata. Za ovakve prevare dio dokaza je uvršten u spis, dok je drugi dio morao biti pribavljen putem naloga za prikupljanje činjenica i naloga za vještačenje predloženih Tužilaštvu KS.

         Prijavljen je bio pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez, da je izdao 26 službenih naredbi u kojima je tražena izričita upotreba PCR testova, dva genetičara i 14 akreditovanih laboratorija. Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila  korištenje PCR testova  za provjeru da li je stanovništvo zaraženo virusom Covid 19.

Nezakonita dobit:

         Prema zvaničnim podacima od dana podnošenja pritužbe, deponovanih u spis, PCR testove  su izvršile 925.042 osobe, a do 17.04.2023. godine ukupno 1.354.959 osoba. Da bi se dobio dokaz o veličini ovog tajkunskog biznisa , bilo je potrebno prikupiti podatke iz svih akreditovanih laboratorija koji se odnose na broj urađenih PCR i antigenskih testova, jer su se njihove cijene kretale od 20 do 66 eura, te podatke o cijenama kupoprodajne cijene, ali tužilac nije provjerio nijedan od ovih podataka. Posebno naglašavam da tužilac nije izvršio provjeru tekućeg računa u XXX banci u Beču, gdje je po informaciji koju smo dobili, prvi prijavljeni rukovodilac  primao redovne mjesečne prilive po osnovu  aktivnosti na nametanju PCR testova. Nemamo informacija da li je predmetni račun još uvijek aktivan jer je informacija o njemu nakon zatvaranja istrage nekoliko puta bila objavljivana na društvenim mrežama, ali se i podaci o prethodnom prometu na zatvorenom računu mogu dobiti.

Očigledno neodgovarajuće medicinsko sredstvo:

         Predumišljaj je bio evidentan u činjenici da su granice PCR testova bile poznate unaprijed, ali se se uprkos tome nastavio koristiti. PCR test  ne razlikuje virus Covid 19 od običnog virusa gripe, ne razlikuje aktivne viruse od uništenih, ima širok spektar koji ne pokriva samo Covid 19, pa dobijeni rezultati mogu biti pobrkani,  otkriva samo prisustvo specifičnog genetskog materijala i dizajniran je sa genomskom sekvencom SARS-CoV-1 od 2003 a ne SARS-Cov-2.

         PCR je molekularni biološki proces koji se koristi za kopiranje dijelova DNK reverznom transkripcijom njenog enzima polimeraze, koja se odvija lančanom reakcijom. Prije svega, PCR test nije imao recenziju , pušten je u promet bez naučnog legitimiteta i napravljen je bez dostupnosti stvarnog virusnog materijala. Protokol autora Viktora Kormana i Kristijana Drostena prvi put je objavljen 13.01.2020 na zvaničnom sajtu SZO, a zatim 23.01.2020 u naučnom časopisu “Eurosurveillance”. Dakle, SZO je bila prva institucija koja je podržala neprikladan i nenaučan instrument. Stoga je kompanija TIB-Molbiol, prvi proizvođač kompleta, prodavala briseve nekim kupcima , prije službene objave pandemije i dok je u svijetu bilo zabilježeno samo 6 smrtnih slučajeva.

         U sudski spis  je bila uložena „Revizija Corman-Drosten protokola“, u čije ocjenjivanje su bila uključena 22 stručnjaka iz cijelog svijeta, poput dr. Michaela Yeadona, bivšeg šefa naučnog tima farmaceutske kompanije PFIZER i dr Lidiya Angelova, bivša istraživačica u poznatoj američkoj državnoj agenciji NIAID-u. Njihove najvažnije pritužbe bile su da PCR test nije otkrio cijelu dužinu RNK virusa, već samo njegove fragmente, što je pokazalo greške u koncentraciji i definiciji parova prajmera (prvi početni molekul u procesu sinteze DNK), u ciklusima amplifikacije, u korištenoj temperaturi, u GC sadržaju i u kontrolnim genima, sa vrijednostima koje se ne odnose na PCR testove i tako dalje.

            Prema riječima ovih stručnjaka, osnov za jednu validnu molekularno-biološku i genetičku  procjenu upotrebljivosti  PCR testa su bili sljedeći nedostaci u protokolu: Previsoka koncentracija od 600 nM do 800 nM umjesto 100 nM do 200 nM je  korištena za parove prajmera RdRp_SARSr-F i RdRp_SARSr-R nM; šest nespecificiranih pozicija označenih slovima R, W, M i S umjesto jasno definisanih parova prajmera, značajno veći broj ciklusa (Ct vrijednost) od 35-40 ciklusa umjesto 28-30 ciklusa; temperatura pečenja-Tm parova prajmera RdRp_SARSr_F i RdRp_SARSr_R bila je 50°C umjesto 60°C; GC vrijednosti za dva osnovna premaza RdRp_SARSr_F i RdRp_SARSr_R bile su od 28%-31% umjesto od 40% do 60% i za prajmer E_Sarbeco_F od 34,6%; umjesto korištenja N gena N_Sarbeco_F i N_Sarbeco_R i Orf1 gena, korištena su dva nepotrebna kontrolna gena, E gen i RdRp i još neki nedostaci. Sve u svemu, može se tvrditi da su gore pomenute laboratorije izvršavale pogrešnu naredbu višeg medicinskog autoriteta SZO, bez rješavanja grešaka u izradi protokola. Nermin Keranović nije prikupio niti jedan dokaz koji bi se odnosio na greške u protokolu PCR testa.

Gdje je zapelo?

Jedan naš mladi pametni pravnik kaže da se naredba o provođenju istrage ne bi mogla donijeti jer je Svjetska zdravstvena organizacija međunarodno pravno lice za koje  Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu

ne bi moglo biti nadležno. SZO jeste bila na vrhu Covid kriminalne organizacije i njenu korumpiranost bi apsolutno trebalo rasvijetliti, ali bi to morao učiniti neki drugi istražni organ. Međutim, tužilac Keranović  ni od SZO niti od naših zdravstvenih institucija nije zatražio dokumentaciju koja je trebala biti osnov za preporuku PCR testova, niti dopise slate iz SZO u Sarajevo u kojima se insistiralo na PRC testovima, jer bi onda obrazloženje tužioca za njegovu odluku moralo biti sasvim drugačije. Naime, između Keranovićenog argumenta „krivično djelo ne postoji“ i pravno utemeljenog argumenta „ za SZO nismo nadležni“ stoji jaz širok deset kilometara.

Isto tako, ostaje gorčina u želucu što se niko od naših „stručnjaka“ genetičara nije pobunio protiv preporuke za PCR testove već su ih zdušno prihvatili  i nastavili da ih upotrebljavaju iako su , ako su zaista stručnjaci, vrlo brzo morali postati svjesni  ozbiljnih i nedopustivih nedostataka PCR testova. Naime, po nekim pravnim postulatima, domaći „stručnjaci“ se ne mogu procesuirati zasebno od SZO kao inicijatora i realizatora podmetanja kukavičijih jaja u vidu PCR testova.

Genom i genetske sekvence:

         Dana 03.06.2020. godine u Sarajevu je objavljeno da je izolovan virus SARS-CoV-2 i njegove četiri genetske sekvence, pod nazivom EPI_ ISL_ 462753 Livno sekvenca, EPI_ ISL_ 462990 Banja Luka sekvenca, EPI_ ISL_ 463893 Tuzla sekvenca, EPI_ ISL_ 467 Sarajevo sekvence su poslate u GISAID, Globalnu inicijativu za razmjenu podataka o gripi.

         Budući da pravi genom Covida 19 nije prikazan nigdje u  svijetu, zatražili smo od tužioca da provjeri da li bosanski soj i njegove četiri sekvence zaista predstavljaju novi do sada nepoznati soj ili se već nalaze u nekom od patenata odobrenih u proteklu 21 godinu, kao i da se procijeni da li su korišteni protokoli, softver i alati uopšte relevantni za ova otkrića. Zatim, da li se radi o cijelim nizovima ili samo o fragmentima bez početka i kraja, koji daju različite rezultate ovisno o tome gdje su napravljeni početni i konačni rezovi na nizu povezanih podataka. “Različiti” sojevi su često nastajali kompjuterskom simulacijom, tako da su virusi prvo bili podijeljeni na fragmente, a zatim su fragmenti predstavljeni kao novi sojevi.

Stvarni stručnjaci:

Tužiocu smo kao vještaka predložili  dr. Davida Martina, jer je pregledao sve prijave sekvenci Covid 19 koje je držao Međunarodni komitet za taksonomiju virusa – ICTV, sve prijave sekvenci podnesenih GISAID-u i svih 4.000 patenata koji pripadaju Uredu za patente Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih 21 godinu, o čemu je on svoje istraživanje objavio 2020. Tužilac nije želio čuti mišljenje dr. Martin.

Naš isti gorepomenuti pametni pomagač je postavio pitanje : Ko ce stručno i argumentovano pobiti nalaze naših “stručnjaka” kojima bi naš tužilac poklonio vjeru? Tačnije rečeno, po našim propisima tuzilac nije dužan da se konsultuje  sa oštećenim ili prijavljivačem oko izbora vještaka, a naši genetičari su uvezani kao crijeva i niko nikada ne bi išao protiv svog kolege. Zato se u našem pravosuđu niti ne može tražiti izuzeće vještaka, kad ni jedan takav prodani vještak genetičar ne bi potvrdio argumente podnosioca zahtjeva za izuzeće svog kolege vještaka. To je jedno vrzino kolo koje bi se jako teško moglo rasplesti. Osim toga, naš Zakon o vještacima zahtijeva angažovanje domaćeg vještaka ili tima vještaka za složenije probleme, i zakon nije predvidio opciju da bi se moglo desiti da naši vještaci uopšte ne poznaju neku specifičnu materiju i da bi samo stranac vještak mogao dati meritorno mišljenje.

Zatvaranje istrage:

U jednom broju zemalja u kojima je PCR test bio obavezan, test je za građane bio besplatan, a platio se ili iz budžetskih ili iz donatorskih sredstava. U BiH je postojalo profiterstvo kod naplaćivanja PCR tetsova građanima, pa samim tim i  uzročno- posljedična veza između pomenutog profiterstva i obmane građana izvršene putem nedokazanog postojanja  virusa Covid 19 i njegovih genetičkih sekvenci. Tužilac Nermin Keranović nije prikupio niti jedan dokaz koji se odnosi na zaradu proizvođača PCR testova, na izolaciju genoma i njegovih sekvenci.

Između SZO, kompromitovane kao promotora PCR testova, i 22 eksperta na visokom nivou, tužilac je izabrao SZO. Između prikupljanja dokaza u inostranstvu i ekspertize ovdašnjeg Instituta za genetičko inženjerstvo INGEB, tužilac je odabrao INGEB, koji je prigovore sadržane u tužbi smatrao neosnovanim, a da mišljenjem nije obuhvatio ni granice upotrebljivosti PCR testa, ni  genom niti genetske sekvence. Tužilac nije uporedio odnos lažnosti PCR testova i broja zaraženih i umrlih. On je i dalje uvjeren da je naša zemlja bila izložena najvećem pandemijskom uticaju sa porastom broja zaraženih i umrlih, a to je smatrao „poznatom činjenicom koju ne treba posebno dokazivati“, te je prihvatio ocjenu INGEB-a da je podnosilac prijave osoba bez znanja o medicini.

Moj prethodni tekst sa osvrtom na ovu  krivičnu prijavu, objavljen na ovom portalu i bez ikakvog direktnog obraćanja Kantonalnom tužilaštvu, isto je po svojoj volji proglasilo žalbom i samoinicijativno provelo drugostepeni žalbeni postupak koje je potvdilo odluku postupajućeg tužioca. I šta reći na odluku Nermina Keranovića da kod PCR testova nema krivičnog djela? Neka on i dalje spava dugim zimskim snom, a kriminalce će možda loviti neko drugi.

Subscribe
Notify of

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x