I sijači straha su ostali nekažnjeni?

Podijelite ovaj članak:

Piše: Jagoda Savić

       Dana 31.03.2021 sam podnijela  krivičnu prijavu za prevaru u vezi sa epidemiološkim podacima i donijetim Covid mjerama „zaključavanja“ države i građana u smislu člana 294 Krivičnog zakona FBiH. Broj predmeta je bio T 09 0 KFTA 166916 21  a  predistražne radnje je vodila tužiteljica  Željka Radovanović. Nesavjestan rad u službi se eksplicitno mogao dokazati  povredama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 

Nemamo zvaničnu informaciju o tome da li je postupajuća tužiteljica donijela rješenje o neprovođenju istrage ili nakon dvije godine i tri mjeseca još uvijek odugovlači da je donese. Portparol Kantonalnog tužilaštva, gđa Azra Bavčić je na godišnjem odmoru pa od 30. 05. 2023 godine nije mogla odgovoriti na naš upit, a njen pomoćnik je na bolovanju, tako da ni on nije bio u prilici da nam dostavi odgovor. Međutim, da je tužilački nalog za hapšenjem odgovornih lica u Epidemiološkoj službi ili u upravi Federalnog zavoda za javno zdravstvo, to bismo znali iz drugih izvora.        

Statistički podaci daju krajnje egzaktan dokaz o prevari jer ukupni  pregled epidemiološke situacije  u Federaciji BiH nije vjerodostojan. Epidemiološka služba FZJZ je ovaj virus proglašavala smrtonosnim, a da uopšte nije imala nikakve egzaktne podake o virusnom opterećenju. Federalni zavod za javno zdravstvo (u daljem teksu FZJZ)  je objavljivao podatke o stanju virusa COVID 9 u FBiH dva dnevna i mjesečna dokumenta izvora, „Bilten“ i „Epidemiološka situacija“,čiji podaci  o istim stavkama su vrlo različiti.

Ako uporedimo podatke za pet mjeseci 2020 godine u „Biltenu“ i Epidemiološkoj situaciji“, vidimo da u avgustu  u „Biltenu“ imamo 4101 oboljelu osobu a u  „Epidemiološkoj situaciji“ 8535 izliječenih, odnosno 4434 više izliječenih  nego oboljelih, u septembru u 4955 oboljelih naspram 14039 izliječenih, što je 9084 više izliječenih nego oboljelih, u oktobru 8721 oboljelih a 19284 izliječenih, što je 10536 više izliječenih od oboljelih, u novembru  14126 oboljelih prema 37294 izliječenih, što je 23168 više izliječenih nego oboljelih, a u decembru u „Biltenu“ 12043 oboljelih i „Epidemiološkoj situaciji“ 52286 izliječenih. Faktički, FZJZ je pokazao  40243 više izliječenih nego oboljelih osoba !!!

U  istih pet posmatranih mjeseci,  „Epidemiološka situacija“ je u avgustu imala 12293 zaraženih, a „Bilten“ 4101 oboljelih, „Epidemiološka situacija“ u septembru 17837 zaraženih a „Bilten“ 4955 oboljelih, „Epidemiološka situacija“ u oktobru 30603 zaraženih i „ Bilten“ 8721 oboljelih, „Epidemiološka situacija“ u novembru 65128 zaraženih a „Bilten“ 14126 oboljelih, „Epidemiološka situacija“ u decembru 71187 zaraženih i „Bilten“ 12043 oboljelih.

Tabela 1. Brojčane razlike između „Biltena“ i „Epidemiološke situacije“

Izvor: Federalni zavod za javno zdravstvo , publikacije „Bilten“ i „Epidemiološka situacija,

I periodII Epid.sit.III BiltenIV razlikaV BiltenVI Epid.sit.VII razlika
 zaraženibolesni bolesniozdravljeni 
VIII 20201229341018192410185354434
IX 2020178374955128824955140399084
X 20203060387212188287211928410563
XI 2020651281412651002141263729423168
XII 2020711871204359144120435228640243

      U  publikacijama „Epidemiološka situacija“ krajem 2020 godine je bilo 65128 zaraženih virusom COVID 19 , što je 2,62 % od ukupnog broja stanovnika u FBiH, a krajem 2021 godine 172467 zaraženih, što je 3,48% građana naše zemlje. U publikacijama „Biltena“ je bilo 43946 oboljelih, što je  22,3% od ukupnog broja stanovnika, što bi značilo da se infektivna bolest Covid 19 razvila kod samo petine zaražene populacije. Zbirno gledano, u 2021 godini smo po „ Epidemiološkoj situaciji“ FZJZ imali 3,48% zaraženih a po „Biltenu“22,3% oboljelih, što je očit dokaz prikazivanja lažnih podataka.

Tužiteljica nikada nije utvrdila razloge ovako drastičnog neslaganja osnovnih epidemiloških parametara.Bilo je dovoljno da izda tužilački nalog odjelu opšteg kriminaliteta MUP-a Kantona Sarajevo ili Federalnog MUP-a da izuzmu po jednu kopiju publikacija „Bilten“ i „Epidemiološka situacija“ i da provjeri  vjerodostojnost i kredibilnost  gore navedene Tabele br. 1 i utvrdi kivično djelo prevare puštanjem u promet lažnih podataka, ali i da utvrdi da je funkcija takvog obmanjivanja javnosti sijanje straha  među stanovništvom o raširenosti i težini zaraze virusom  Covid 19.Isto tako, tužiteljica nije utvrdila da li je kapacitet aparata za PCR testiranje u 15 akreditovanih laboratorija zaista mogao izvršiti 34525 PCR testova za mjesec dana, jer je u oktobru 2020 godine izvršeno 30603 PCR testa a u novembru 65128 PCR testova.

2020: brojevi  umrlih FZJZ se ne poklapaju

       COVID 19 je u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (International Classification of Diseases- ICD, 10 revizija)  od februara 2020 godine dobio pristupnu šifru za posebnu namjenu od U 08 do U 99.

Epidemiološka služba FZJZ je u javnosti plasirala sliku o smrtonosnom virusu od kog je kao nikada prije svakodnevno umirao ogroman broj osoba, i na način kao da niko nije umirao od drugih teških bolesti, već su se dnevni izvještaji epidemiološke služne fokusirali isključivo na mrtve od virusa COVID 19. Bilo je i slučajeva komorbiditeta, više prethodnih težih bolesti od kojih je umro pacijent kom je kao uzrok smrti pripisan samo virus COVID, a bilo je slučajeva da je familija demantovala ljekare o tumačenju uzroka smrti.

       Da bi se shvatilo o kakvoj prevari se radi, evo najprije podataka o broju umrlih. Posjedujemo dostupnu tabelu sa podacima  od 2002 godine do 2020 godine, ali smo je reducirali skraćivanjem teksta. 2002 godine u FBiH je umrlo 17 175 stanovnika; 2019 godine 21 703 stanovnika , 2020 godine26 026stanovnika a 2021 godine 29 086 stanovnika. Podaci za 2022 godinu su još uvijek nedostupni iako su ranijih godina najčešće objavljivani u martu tekuće godine!!!

FZJZ  i Federalni zavod za statistiku imaju različite podatke o broju umrlih u 2020 godini. Po „Biltenu“ FZJZ  je bilo 2146 umrlih od virusa COVID 19, odnosno 0,079%, a po „Biltenu“ Federalnog zavoda za statistiku 2690 umrlih, odnosno 0,099%, računato u odnosu na ukupan broj stanovnika u BiH. U 2021 godini po podacima Federalnog zavoda za statistiku je bilo 5928 umrlih od Covid-a.

2021 : Izliječeno je 92% stanovnika a umrlo je 3,95%, ostali su još uvijek bili u fazi bolesti.  

Do kraja novembra 2021 godine je  bilo 162 897 osoba zaraženih virusom COVID 19 i 149 870 izliječenih osoba , što iznosi 92% stanovnika FBiH. Od tog istog broja zaraženih imamo 6450 umrlih osoba , što iznosi ukupno 3,95 % stanovnika FBiH.

2020: 34,77% umrlih je imalo od 80 do 104 godine

Od ovih  ukupno umrlih u 2020 godini je umrlo 1145 osoba od  91-104 godine, i 7907 osoba starosti od 81-90 godina, što je ukupno 9052. To bi značilo da je  4,39 %umrlih bilo  od 91 do 104 godine a 30,38 % od 81 do 90 godina. Epidemiološka služba FZJZ nikada ni jednom rječju nije naglasila da se kod ovih osoba moglo raditi i o prirodnoj smrti u dubokoj starosti.

18 prethodnih godina : za 27 323 umrlih  se ne zna uzrok smrtI

Najveći poraz javnog zdravstva su umrli od nepoznatog uzroka bolesti kojih je ukupno 11 536 i tzv. neklasifikovani kojih je za 18 godina bilo ukupno 16 201. Ako se ove dvije stavke saberu, dobije se cifra od 27 373 umrlih za koje se ne zna iz kog razloga su umrli.  U 2020 godini imamo 11 605  umrlih od kardiovaskularnih bolesti, 4856 umrlih od karcinoma , 1537 umrlih od respiratornih bolesti i 3136 umrlih od svih ostalih četrnaest  bolesti o kojima se vodi zvanična evidencija.

Epidemiološka služba FZJZ je svojim izvještajima  direktno uticala da Vlada FBiH donese tri odluke , na 155 hitnoj sjednici  31.01.2020 usvojila zaključak kojim je korona virus proglasila zaraznom bolešću čije sprečavanje i suzbijanje je od interesa za FBiH i  javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja na osnovu informacije iz Svjetske zdravstvene organizacije,  214 tematskoj sjednici  i  176 hitnoj sjedniciodržanima16.03.2020 i 29. 05. 2020. Na prvoj je  donijela odluku o proglašenju stanja nesreće u FBiH uzrokovane korona virusom, a na drugoj  odluku o prestanku stanja nesreće.  U ta dva mjeseca  se u FBiH na  2 713 700 stanovnika  broj oboljelih popeo sa 4 na 178.

Epidemiološki osnov za zaključavanje je na 2 713 700 stanovnika FBiH bilo  sedamnaest (17) potvrđenih slučajeva zaraze, odnosno 0,0007% stanovnika FBiH od 176 testiranih na dan 19.03. 2020 godine u 18 sati. Federalni krizni štab je predlagao stalno nošenje maski za lice, držanje distance od 1,5 metara sa drugim osobama, mjere izolacije „Ostanite u kući!“, „Držite socijalnu distancu!“ i karantin. Epidemiološke tvrdnje su bile da se korona virus   prenosi od 21 sat naveče do 05 sati ujutro  a po danu ne, da se prenosi vikendom  a radnim danima ne,  da se prenosi po kafanama , frizerajima, malim prodavnicama  a po velikim tržnim centrima ne, da se prenosi izlaskom iz kuće na zelene površine, u parkove i prirodu a putem maski za lice ne, i da  gustoća tkanja i veličina rupica na tkanini za maske za lice sprečavaju prolaz virusa.

Procente izračunate za 2020 treba uzeti sa rezervom. Prvo, zdravstvena statistika obračunava procente na 10 000 i na 100 000 stanovnika umjesto na ukupan broj stanovnika pa i na taj način daje netačnu sliku o stvarnom stanju. Drugo, u Demografskom biltenu  Federalnog zavoda za statistiku  je u momentu podnošenja kriviče prijave bilo navedeno da u FBiH živi2 713 700 stanovnika a u Biltenu za 2021 isti podatak za broj stanovnika u 2020 je iznosio 3 475 000 stanovnika (??)

Povreda ljudskih prava:

Federalni krizni štab je donio  mjere  zaključavanja i ograničavanja kretanja čime je došlo do teškog i masovnog kršenja osnovnih ljudskih prava i nedozvoljenog miješanja javnih vlasti u slobodu kretanja i putovanja, u pravo na rad, na obrazovanje, itd. obustavu javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu, privremenu obustavu pružanja usluga za kulturne, sportske i ugostiteljske objekte,  obustava redovnih specijalističkih pregleda od 06.03.2020 do 07.07. 2020 godine, kao i stvaranje psihoze straha.

Tužiteljica Radovanović je odbacila statističke podatke kao nerelevantan dokaz , nije ih okvalifikovala kao prevaru, i  nije izdala naredbu o lišavanju sloboderukovodioca Epidemiološke službe FZJZ i bivšeg direktora FZJZ,  zbog propuštanja nadzora nad izvršenom prevarom.

Da zaključimo: Tužiteljica nije sprovela ni jednu istražnu radnju koja bi mogla dokazati prevaru, već je bez ikakvog provjeravanja dala povjerenje predstavnicima javnog zdravstva.

Subscribe
Notify of

2 Komentari
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

[…] I sijači straha su ostali nekažnjeni? […]

[…] I sijači straha su ostali nekažnjeni? Post Views: 2 […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x